របៀបរស់នៅដ៏សកម្មដែលផ្តល់សុខភាពល្អ

ទស្សនៈវិជ្ជាអំពីរបៀបរស់នៅដ៏សកម្មដែលផ្តល់សុខភាពល្អរបស់យើង

សកម្មដែលធ្វើឲ្យមានរូបរាងស្អាត

របៀបនៃការហាត់ប្រាណពិសេស
ខែទី 2
by Samantha Clayton
ការប្រឈមមុខសម្រាប់ការហាត់ប្រាណលើឆ្នេរខ្សាច់ទី 2
by Samantha Clayton
ការប្រឈមមុខក្នុងការហាត់ប្រាណនៅក្លឹបទី 2
by Samantha Clayton
ការប្រឈមមុខក្នុងការហាត់ប្រាណនៅតាមដងផ្លូវទី 2
by Samantha Clayton
ព័ត៌មានជំនួយចំពោះសកម្មដែលធ្វើឲ្យមានរូបរាងស្អាត ទី 2

សកម្មដែលធ្វើឲ្យមានរូបរាងស្អាត ជាកម្មវិធីហាត់ប្រាណដែលជួយអ្នកឲ្យសម្រេចបាននូវការពង្រឹងសុខភាពតាមរយៈការធ្វើលំហាត់ប្រាណដែលផ្តល់នូវការកើនឡើងនូវថាមពល ការវិវត្តជាលំដាប់ និងអំឡុងពេលនៃការសំរាក។ អ្នកនឹងសម្រេចបាននូវផលប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីកម្មវិធីនេះនៅពេលណាអ្នកបានបញ្ចូលផែនការអារហារូបត្ថម្ភដ៏ឆ្លាតវៃនេះ ដែលវាអាចជួយអ្នកក្នុងការកសាង ជួសជុលនិងបំពេញថាមពលដល់រាងកាយរបស់អ្នក។ ការហាត់ប្រាណដែលមានភាពសប្បាយរីករាយគឺជាផ្នែកមួយនៃរបៀបរស់នៅដ៏សកម្មដែលផ្តល់សុខភាពល្អ ដែលនឹងជួយអ្នករៀបចំផែនការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នក។

ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ យើងបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវរបៀបហាត់ប្រាណដែលអាចផ្លាស់ប្តូរគ្នាបានចំនួន បី ដែលមានស្ថេរភាពដែលក្នុងនីមួយៗមានការហាត់ប្រាណចំនួន 5 ដើម្បីរក្សាអារម្មណ៏របស់អ្នក និងរាងកាយរបស់អ្នកដំណើរការទៅមុខរហូត។ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរគ្នាបាននូវការហាត់ប្រាណនីមួយៗតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នក តាមរយៈការធ្វើជាលក្ខណៈស្តង់ដា ឬផ្លាស់ប្តូរ។ អ្នកនឹងដំណើរការតាមរយៈមូលដ្ឋានគ្រិះ ចន្លោះពេល និងការអត់ធ្មត់ ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរគ្នានូវសប្តាហ៍នីមួយៗ ហើយនៅចុងខែនីមួយៗ អ្នកអាចសាកល្បងកម្រិតនៃកាយសម្បទារបស់អ្នកជាមួយនឹងការប្រឈមមុខនឹងការហាត់ប្រាណ។ ផ្នែកដែលល្អបំផុតគឺនកអាចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះនៅពេលណាក៏បាន ធ្វើលំហាត់ប្រាណតែម្នាក់ឯងឬជាមួយមិត្តភក្តិ និងបានធ្វើវានៅផ្ទះ ឬកន្លែងណាដែលអ្នកចង់ធ្វើ។ ឥឡូវចូរយើងអនុវត្តវា ហើយមានភាពសប្បាយរីករាយ!

វីដេអូ

វីដេអូ Herbalife24 កន្លងមក